Strona główna » Jednostki organizacyjne » Władze Spółki » Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili przez Zgromadzenie Wspólników. Na ich miejsce wybiera się nowych członków. Powzięcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy w pełnieniu tej funkcji.


Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej , jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady z ich funkcji.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2/3 członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, kiedy została prawidłowo zwołana i w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
Każdemu z członków Rady Nadzorczej przypada jeden głos.
Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowo tryb jej postępowania, po czym przedstawia go do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.

W regulaminie o którym mowa w ust. 4 albo w odrębnym regulaminie, do uchwalenia którego stosuje się odpowiednio ust. 4, Rada Nadzorcza określa tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników.


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) bieżące zapoznawanie się z wynikami kontroli dokonywanych przez instytucje zewnętrzne oraz wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników oraz Zarządu w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych,
2) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, przy czym na czas delegacji zawieszeniu ulegają prawa członka Rady Nadzorczej,
3) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółkę zadań planowych,
4) kontrola sposobu realizacji przez Zarząd uchwał i wniosków Zgromadzenia Wspólników,
5) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
6) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach zleconych przez Zgromadzenie Wspólników,
8) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia z ważnych powodów w wykonywaniu funkcji członka Zarządu lub całego Zarządu oraz wnoszenie o rozstrzygnięcie sprawy uchwałą wspólników w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku,
9) prawo przeglądania każdego działu czynności Spółki, żądania od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywania rewizji majątku, a także sprawdzania ksiąg i dokumentów,
10) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu i wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
11) rozpatrywanie i zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd planów rocznych i strategicznych Spółki,
12) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników prac, o których mowa w pkt. 5) i 9),
13) przyznawanie nagród członkom Zarządu oraz dodatkowych wypłat zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
14) wnioskowanie do Zarządu i Zgromadzenia Wspólników w każdej sprawie, w której Rada Nadzorcza uzna to za stosowne.
15) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
17) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
18) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.


Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Władze Spółki
Autor informacji: Fragment z Tekst jednolity umowy spółki...
Informację wprowadził: Dariusz Groń
Opublikowany dnia: 2008-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.